2023. október 6., 19:54

A vértanú kamarás

1849. október 6-án végezték ki a tizenhárom aradi vértanút. Utolsóként akasztották fel gróf hernádvécsei és hajnácskeői Vécsey Károly honvédtábornokot, aki kétszázhúsz esztendővel ezelőtt, magyar nemesi család sarjaként született. Fegyelmet követelő parancsnok hírében állt, ám bajtársai nem a legjobb véleménnyel voltak róla, mégis szívvel-lélekkel szolgálta a magyar ügyet, amelyért életét adta.

vécsey
Gróf Vécsey Károly honvédtábornok - Szamossy Elek litográfiája
Fotó: Babucs Zoltán gyűjteménye

Gróf Vécsey Károly kamarás 1803. november 24-én született a lengyelországi Rzeczniówban. Édesapja, gróf Vécsey Ágoston altábornagy, a Magyar Nemesi Testőrség utolsó kapitánya, a Mária Terézia-rend lovagja, valóságos belső titkos tanácsos és kamarás, a 3. Ferdinánd-huszárezred másod ezredtulajdonosa, édesanyja Amalia Colson volt, házasságukból még hét lány és hat fiú született. A legidősebb fiú, Károly, gyermekkorát édesanyja rokonságánál, majd a solti kastélyban töltötte – ahol szinte csak német szót hallhatott –, míg gömöri rokonainál magyar szellem uralkodott. A családi hagyományokat követve, 1817-ben került a bécsi hadmérnöki akadémiára.

Huszártisztből tábornok
A csapatszolgálat jobban érdekelhette, ezért tanulmányait megszakítva, 1820. november 1-jén hadfiként lépett be a császári-királyi hadsereg 4. Toscana-dragonyosezredébe. Rövid idő múltán a IV. György angol király nevét viselő 5. huszárezredhez került, ahol hadnaggyá avanzsált. Lombardiából 1824. május 14-én helyezték át a 2. Hannover-huszárezredhez Erdélybe, amelynek állományában haladt előre a ranglétrán, és 1845-ben kapta meg őrnagyi rendfokozatát. Ezredében két aradi vértanú is tiszttársa volt, így parancsnoka, eleméri és ittebei Kiss Ernő ezredes, valamint Nagysándor József főszázados, aki hamarosan nyugállományba került.

A Hannover-huszárok a Temesi Bánságban állomásoztak, amikor 1848 nyarán kitört a délvidéki „kis-háború”. Ezrede részese volt a rác felkelők elleni harcoknak, ahol – Vukovich Sebő kormánybiztos szerint – „kitűnő cselekvések nélkül, de pontosan teljesíté kötelességét.” Október 12-én lépett elő ezredessé, s átvette ezrede parancsnokságát. December közepén kapta meg vezérőrnagyi rendfokozatát, ekkor bízták rá a bánsági hadtest egyik hadosztályát.

Kevésbé ismert, hogy 1848 novemberében az életére törtek. Erről aradi hadbírósági tárgyalása során így vallott: „engem mindig azzal gyanúsítottak, hogy nem szolgálom híven és odaadással a magyar ügyet, mert mindig osztrák egyenruhámat viseltem. Egy László nevű tizedes emiatt (…) mindkét pisztolyából rám lőtt. Ez az ezredemhez tartozó tizedes egy reggel a szállásomra jött, megállt annak a szobának a küszöbén, amelyben én még ágyban feküdtem, és rövid távolságból rám sütötte mindkét pisztolyát ezekkel a szavakkal: Maga is áruló, mint minden gróf. Az illető ellen vizsgálat indult, mert az volt a vélemény, hogy a polgárság által szított összeesküvésről van szó; a per kimeneteléről nincs tudomásom (…)”

Kulcsszerepet játszott abban, hogy hadteste nem bomlott fel. 1849. január 16-án a verbászi tiszti gyűlésen gróf galántai Esterházy Sándor vezérőrnagy bejelentette, hogy a császári-királyi csapatok ellen nem hajlandó harcolni, mire Vécsey több hazafias érzelmű tiszttel lemondásra szólította fel. Átvette a parancsnokságot, kijelentve, hogy aki megszegi a magyar királyra tett esküjét, azt agyonlöveti, így „Vécsey tábornok Esterházy hazaáruló machinatioinak ellenére megmenté a hazának a bácsi sereget.” Állítólag ekkor mondta kedvesének, Duffaud Karolinának: „No, Lina! Szegre akasztom osztrák kardomat, magyar vagyok, hazámmal tartok.”

Nem véletlen, hogy Kossuth e sorokat intézte hozzá: „Ameddig Magyarország él, minden becsületes ember tisztelettel fogja emlegetni Önt, mint a legnemesebb hazaszeretetnek és férfias erőnek magasztos példáját, mely épp ama pillanatokban ragyog fel legfényesebben, mikor a hazának ércbizalmát usurpalt reputatiok oly gyalázatos módon megcsalták. Az Isten áldja meg Tábornok urat úgy, ahogy Önt a haza áldja, melynek Ön oly nagy szolgálatot tett (…)”

Testvérei közül Ágoston, Ede és Jenő szintúgy a magyar seregben szolgáltak, de 1849 elején visszatértek a császár hűségére.

A március 5-i szolnoki győzelemért elnyerte a magyar katonai érdemjel 3. osztályát. Rangidős tábornokként előbb küldött az ütközetről tudósítást, mire Damjanich János vezérőrnagy irgalmatlanul összekapott vele. Vécsey engedett, csapatait átadta, majd kinevezték az V. hadtest parancsnokává. Áprilisban Józef Bem altábornaggyal támadt hatásköri vitája, amelyben mindkettejüknek igaza volt. Május 25-én egyedüliként kapta meg a magyar katonai és polgári érdemjel 2. osztályát. Július 1-jén módszeres ostrom révén meghódoltatta Aradot, és körülzárta Temesvárt. A végnapokban hadteste Borosjenőn, míg Vécsey és huszárjai javával Nagyváradon adta meg magát az oroszoknak.
arad
Az aradi vesztőhely 1881. október 6-án átadott emlékműve
Fotó:  Fortepan

 

Ahogy bajtársai ismerték

Egy másik aradi vértanú, gróf Leiningen-Westerburg Károly tábornok véleményét nem rejtette véka alá: „Vécseyt mindnyájan gyűlöltük, egyetlen olyan tulajdonság sem volt meg benne, ami megnyeri a katona szívét.

A Bánságban, ahol ezredesként a 2. huszárezred parancsnoka volt, nem nagyon dicsérték bátorságát. Azonkívül magával vitte maîtresse-ét (szeretőjét), kinek befolyása igen sok dologban érezhető volt. Szomorú egy állapot.” Margitfalvi Margitay Gábor mérnökkari százados szerint: „Egy fényelgést, kényelmet, hizelgést, kéjt szerető hiu nagyúr; különben a világon legloyalisabb, bizonyos fokig leereszkedő, legjobb szivű igazi gavallér; külsőleg finom, fehér glacé-keztyüs, salon-műveltségét nagyuras hányivetiségben fitogtatni szerető, mi fürge kis termetéhez, tömött, vastag bajúszu, zordon s affektált komolyságú, nem igen megnyerő arczához kissé furcsán illett. Honvéd tábornoki egyenruhát bő bugyogóval s lötyögősen, hátra nyúló ellenzős veres sapkát nagy arany paszománttal viselt.”  Potemkin Ödön huszárhadnagy úgy vélte, „Vécsey a szó teljes értelmében, finom, mivelt mágnás volt. (…) felette lovagias férfi lévén, a szépnemnek nagy tisztelője volt”, aki „atyailag gondoskodott a parancsnoksága alatti seregről, s a jóllét meghonosodott táborunkban”.

Az aradi várbörtönben
A szeptember 3-án ellene külön indított hadbírósági eljárás során kijelentette, „hogy a magyar hadsereg nem felkelő hadsereg volt, mint ezt a szájamba akarják adni. Különben is én a hadügyminiszter parancsára, következésképp őfelsége a császár parancsára tettem esküt az alkotmányra.”

Felségárulásért megfosztották őrnagyi rangjától és kamarási méltóságától, vagyonát elkobozták és kötél általi halálra ítélték. Hitvesétől személyesen vehetett búcsút, majd felkereste Marchot Eduard várkáplán, Szent Ferenc-rendi áldozár. 1849. október 6-án reggel 6 órakor írta utolsó sorait: „Drága, imádott Linám! szeretett, erényes, legkedvesebb feleségem! Látom, ez életem utolsó pillanata – meg kell halnom, tehát még egyszer Isten veled, óvjon Isten, vezessen minden lépésedben – utolsó leheletem, Lina, hogy odaát egy jobb életben bizonyosan újra egyesülünk. – Isten veled, jó lélek; és bocsáss meg mindazért a fájdalomért, amit talán akaratlanul is okoztam neked; csókollak, csókolom kedves lányomat – lányodat –, Gizellát. Isten veled. Szerencsétlen Károlyod”.

Császárhű apja közbenjárására végig kellett néznie nyolc bajtársa kivégzését, de ebben szerepe volt korábbi ezredbeli tiszttársának és haragosának, az I. Ferenc József főhadsegédeként működő gróf Karl Grünne vezérőrnagynak is.

Vécsey a „fekete atilla fölött sötétzöld felöltőt viselt”, amit Marchot várkáplánnak adott át, hogy azt feleségének eljuttassa. Amikor szólították, már nem volt kitől elköszönnie. Régi haragosa, a már halott Damjanich kezét megcsókolva utolsóként lépett az akasztófa alá.

A zsigmondházi réten elhantolt holttestét letargiába süllyedt özvegyének egyik barátnője, Urbányi Andrásné Hegyessy Katalin váltotta ki ötven aranyért. Földi porhüvelyét az aradi köztemetőben álló Rósa család nyughelyére vitték, onnan a Vécsey sírboltba, majd 1916-ban az aradi kultúrpalota kriptájába. 1974 óta tíz vértanú társával együtt az aradi emlékoszlop tövében létesített kriptában nyugszik.

Megjelent a Magyar7 2023/40. számában.

Megosztás
Címkék

Iratkozzon fel napi hírlevelünkre

A Facebook drasztikusan korlátozza híreink elérését. A hírlevelünkbe viszont nincs beleszólása, abból minden munkanapon értesülhet a nap 7 legfontosabb híréről.